ความยั่งยืน ของเรา

โมโน เน็กซ์ เเละบริษัทในเครือร่วมกันเเสดงจุดยืนในฐานะบริษัทสีเขียว ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำพาความยั่งยืนกลับสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่โมโน เน็กซ์ เราให้ความสำคัญกับนโยบายการบริหารกิจการภายใต้บรรษัทภิบาลที่ดี ยึดถือคุณธรรมเเละจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศเเละองค์กรต่อไป

ปันด้วยใจสร้างรอยยิ้ม
แยกแคร์โลก
ปลูกแคร์โลก
แนวร่วมต่อต้านทุจริต
โมโนจิตอาสา

ภารกิจ ความยั่งยืน

โมโน เน็กซ์ ได้ตระหนักถึงภารกิจสำคัญ

ที่นอกเหนือไปจากการทำธุรกิจ โดยมิได้มุ่งหวังเพียงการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรในด้านรายได้เท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างพันธกิจระหว่างองค์กรและชุมชน ให้สามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง จึงนำมาซึ่งการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ รวมทั้งโครงการเพื่ออนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

แนวคิด ESG & SDGs

สิ่งเเวดล้อม

ชุมชน

การกำกับดูเเลกิจการที่ดี

โมโน เน็กซ์ ตระหนักถึงเป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับหลักความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายความยั่งยืนของเราครอบคลุมมิติสำคัญทั้ง 3 ด้าน อันได้เเก่ สิ่งเเวดล้อม ชุมชน เเละบรรษัทภิบาล เราปฏิบัติตามเเนวทางความยั่งยืนตามกรอบเเละเเบบเเผนที่วางเอาไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชน เเละสิ่งเเวดล้อม จนถึงห่วงโซ่อุปทาน

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โมโน เน็กซ์ ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศต่างๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนระยะยาวสำหรับคนรุ่นถัดไป

ใส่ใจชุมชน

โมโน เน็กซ์ มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่เพื่อสร้างสังคมที่สามารถบ่มเพาะอนาคตของชาติได้อย่างมีคุณภาพ รวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

ใส่ใจการกำกับดูแล

โมโน เน็กซ์ แสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต โปร่งใส เเละมีความรับผิดชอบ รวมถึงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

8 SDGs ที่เราใส่ใจ

การยุติความยากจน โมโน เน็กซ์ ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อขจัดความยากจนผ่านโครงการปันด้วยใจสร้างรอยยิ้ม ควบคู่ไปกับการลดช่องว่างทางเศรษฐกิจเพื่อสังคม

หลักประกันสุขภาพที่ดี โมโน เน็กซ์ ยกระดับการมีสุขภาพดีสู่ผู้คนทุกระดับผ่านกิจกรรมการกุศล ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนการทำขาเทียม การบริจาคปฏิทินเพื่อคนตาบอด เเละอื่น ๆ อีกหลายโครงการ

คุณภาพการศึกษา โมโน เน็กซ์ ให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยส่งเสริมการศึกษาทุกระดับผ่านการสนับสนุนด้านการศึกษาเเก่โรงเรียน ตชด. รวมถึงโรงเรียนที่ขาดเเคลนทุนทรัพย์ต่างๆ

ส่งเสริมนวัตกรรมเเละโครงสร้างพื้นฐาน โมโน เน็กซ์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การผลิตเเละการบริโภคอย่างยั่งยืน โมโน เน็กซ์ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน เเละสิ่งเเวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านโครงการเเยกขวดช่วยหมอ โครงการไปรษณีย์ reBox เเละโครงการขยะกำพร้าสัญจร

การเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศ โมโน เน็กซ์ ให้ความสำคัญกับสภาพภูมิอากาศเนื่องด้วยเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญผ่านกิจกรรมบริจาคสิ่งของเเละนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ

การฟื้นฟูระบบนิเวศ โมโน เน็กซ์ มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์สิ่งมีชีวิต เเละระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวผ่านโครงการ Care the Bear โครงการปลูกต้นไม้เพื่อโลก เเละอื่น ๆ อีกหลายโครงการ

การส่งเสริมชุมชนที่สงบสุข ยุติธรรมเเละต่อต้านการทุจริต โมโน เน็กซ์ รับประกันได้ว่าผู้บริหาร พนักงานตลอดจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม รวมไปถึงการเป็นองค์กรที่ปฏิบัติตามกฏหมาย

เส้นทาง สู่ความยั่งยืน

รายงาน ความยั่งยืน

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

อีเมล : csr@mono.co.th

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา