จรรยาบรรณกรรมการ และผู้บริหาร

4. จรรยาบรรณกรรมการ และผู้บริหาร

จรรยาบรรณฉบับนี้ ได้กล่าวถึงหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และการปฏิบัติงานตามวิชาชีพของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ดังมีรายละเอียดดังนี้