ความรับผิดชอบต่อสังคม

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด มีการวางนโยบายการบริหารกิจการภายใต้บรรษัทภิบาลที่ดี ยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้สนับสนุนให้หน่วยงานและบุคลากรใช้ศักยภาพ และความสามารถ ในการพัฒนาธุรกิจและสังคม รวมถึงร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน  ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ และเพื่อนำไปสู่การเติบโตขององค์กรที่มั่งคงและยั่งยืนต่อไป
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม >

โมโน 29 ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม

MONO29 และพันธมิตร ร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ กับโครงการ “ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม” ส่งมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค,บริโภค เพื่อเยียวยาจิตใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุก แฟนเพจ MONO29 หรือ Mono29 News-ข่าวโมโน29

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

โมโน เน็กซ์ ได้ตระหนักถึงภารกิจสำคัญที่นอกเหนือไปจากการทำธุรกิจ โดยมิได้มุ่งหวังเพียงการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรในด้านรายได้เท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างพันธกิจระหว่างองค์กรและสังคม ให้สามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง จึงนำมาซึ่งการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งโครงการเพื่ออนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งโครงการออกเป็น 2 กลุ่มหลักได้แก่

1. โครงการช่วยเหลือสังคม

โมโน เน็กซ์ มุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคม พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ และสร้างจิตสำนึกของการแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผ่านเครือข่ายทุกช่องทางกับโครงการเพื่อเด็กและชุมชน โครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ และการดำเนินกิจกรรมทางสัมคมร่วมกับเว็บไซต์เอ็มไทย และเครือข่ายสังคมออนไลน์ อีกด้วย กิจกรรมที่ผ่านมา >>

2. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ

โมโน เน็กซ์ ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติ จึงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อเป็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อโลกของเราสวยงามและน่าอยู่ ตราบจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ผ่านกิจกรรมโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ โครงการ“สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง” โครงการ “อนุรักษ์ฟื้นฟูแนวปะการัง” โครงการ “อนุรักษ์ป่าชายเลน” และ โครงการ “ปลูกป่าฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติ” กิจกรรมที่ผ่านมา >>

การต่อต้านคอรัปชั่น

เราได้รับการรับรองการเป็น สมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สิ่งเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

รายงานกิจกรรมเพื่อสังคม / รายงานความยั่งยืน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา