ข้อมูล บริษัท

บริษัท
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ (MEDIA AND CONTENT BUSINESS)
ที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขทะเบียนบริษัท
0107555000040
โทรศัพท์
0 2100 8100
โทรสาร
0 2100 8101
ตลาดหลักทรัพย์
SET
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก
6.06.2556
ระดับคะแนน CG
ระดับคะแนน AGM
การเป็นแนวร่วมฯ การต่อต้านการทุจริต (CAC)
ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน
381,805,403.80 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
347,105,403.80 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน
3,818,054,038 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
3,471,054,038 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.10 บาท
สิทธิออกเสียง
1 : 1

ราคา หุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564

รายงาน ประจำปี

แบบ 56-1

ประจำ ไตรมาส

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข่าว ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ : บมจ. โมโน เน็กซ์ เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4
ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ติดต่อ : คุณนุชศรัท
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2100 8100 ต่อ 7878 หรือ 7787
อีเมล : ir@mono.co.th