ข้อมูล บริษัท

บริษัท
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ (MEDIA AND CONTENT BUSINESS)
ที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 200 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้นที่ 16 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
เลขทะเบียนบริษัท
0107555000040
โทรศัพท์
(662) 502-0700
โทรสาร
(662) 502-0754
ตลาดหลักทรัพย์
SET
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก
6.06.2556
ระดับคะแนน CG
ระดับคะแนน AGM
การเป็นแนวร่วมฯ การต่อต้านการทุจริต (CAC)
ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน
486,299,997.50 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
347,105,403.80 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน
4,862,999,975 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
3,471,054,038 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.10 บาท
สิทธิออกเสียง
1 : 1

ราคา หุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชมกิจการ MONO

รายงาน ประจำปี

แบบ 56-1

QUARTERLY REPORT

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข่าว ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16
เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด, นนทบุรี 11120

ติดต่อ : คุณนุชศรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-502-0787 , 02-502-0797
อีเมล์ : ir@mono.co.th