ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 pdf1
2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) pdf2
3. งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2566 อย่างย่อ pdf3
4. ประวัติผู้สอบบัญชี pdf4
5. ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ pdf5
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น pdf5
7. ข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น pdf5
8. การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) pdf5
9. คําบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น pdf5
10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) pdf5
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) pdf8-1
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
pdf8-1
11. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม pdf8-1

การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น โดยส่งใบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือแบบเสนอคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ทาง E-mail ที่ ir@mono.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ท่านสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดการให้สิทธิผู้ถือหุ้น

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 pdf1
2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) pdf2
3. งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2565 อย่างย่อ pdf3
4. ประวัติผู้สอบบัญชี pdf4
5. ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ pdf5
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) pdf5
7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น pdf5
8. ข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น pdf5
9. การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) pdf5
10. คําบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น pdf5
11. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) pdf7
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) pdf8-1
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
pdf8-1
12. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม pdf8-1

การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งใบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือแบบเสนอคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ได้ทาง E-mail ที่ companysec@mono.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

เลขานุการบริษัท บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ท่านสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดการให้สิทธิผู้ถือหุ้น

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2565

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 pdf1
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) pdf2
3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น pdf3
4. ข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น pdf4
5. การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) pdf5
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) pdf7
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) pdf8-1
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
pdf8-1
7. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่มีระบบลงทะเบียนหน้างาน) pdf8-1

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 pdf1
2. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) pdf2
3. งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2564 อย่างย่อ pdf3
4. ประวัติผู้สอบบัญชี pdf4
5. ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ pdf5
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น pdf6
7. ข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น pdf7
8. การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) pdf7
9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) pdf7
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) pdf8-1
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
pdf8-1
10. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่มีระบบลงทะเบียนหน้างาน) pdf8-1

การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น โดยส่งใบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือแบบเสนอคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ได้ทาง E-mail ที่ companysec@mono.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

เลขานุการบริษัท บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ท่านสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดการให้สิทธิผู้ถือหุ้น

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2557

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา