ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น)  % หุ้น 
1 นายพิชญ์ โพธารามิก 2,231,361,980 64.29
2 นายปราโมทย์ พสวงศ์ 65,000,000 1.87
3 นายโสรัชย์ อัศวะประภา 58,957,500 1.70
4 นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ 45,000,000 1.30
5 นางลลนา ธาราสุข 42,275,900 1.22
6 น.ส.พร้อมศิริ สหบุญธรรม 38,524,800 1.11
7 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 36,820,000 1.06
8 นายนิพนธ์ ลีละศิธร 26,800,000 0.77
9 นายณัฐพล จุฬางกูร 25,650,000 0.74
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 20,561,848 0.59
11 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 18,084,900 0.52
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 861,992,730 24.83
รวม 3,471,029,658 100.00