ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น)  % หุ้น 
1 นายพิชญ์ โพธารามิก 2,231,361,980 64.28
2 นางลลนา ธาราสุข 86,426,900 2.49
3 น.ส.พร้อมศิริ สหบุญธรรม 73,026,200 2.10
4 UBS AG SINGAPORE BRANCH 72,820,000 2.10
5 นายปราโมทย์ พสวงศ์ 65,000,000 1.87
6 นายโสรัชย์ อัศวะประภา 48,545,900 1.40
7 นายณัฐพล จุฬางกูร 27,612,300 0.80
8 นาง สุกัลยา ทองพันธ์ 27,109,300 0.78
9 นายนิพนธ์ ลีละศิธร 26,800,000 0.77
10 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 19,733,800 0.57
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 792,617,658 22.84
รวม 3,471,054,038 100.00