ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น)  % หุ้น 
1 นายพิชญ์ โพธารามิก 2,287,742,880 65.91
2 Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited 236,000,000 6.80
3 น.ส.พร้อมศิริ สหบุญธรรม 150,426,600 4.33
4 นางลลนา ธาราสุข 95,609,000 2.75
5 UBS AG SINGAPORE BRANCH 72,820,000 2.10
6 นาย ปราโมทย์ พสวงศ์ 65,000,000 1.87
7 นาย โสรัชย์ อัศวะประภา 46,545,900 1.34
8 นายนิพนธ์ ลีละศิธร 25,800,000 0.74
9 นาย นวมินทร์ ประสพเนตร 12,900,000 0.37
10 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 12,054,203 0.35
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 466,155,455 13.44
รวม 3,471,054,038 100.00