ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 3 ปีที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม
2563
2562
2561
งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
  สินทรัพย์รวม 4,406.09 4,542.78 5,765.08
  หนี้สินรวม 3,053.43 2,531.09 3,123.99
  ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,352.66 2,011.69 2,641.09
งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)
  รายได้จากการขายและให้บริการ 1,644.65 2,150.39 2,399.23
  รายได้รวม 1,692.28 2,183.75 2,508.12
  กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน (589.39) (560.02) (45.28)
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) (661.49) (616.19) (193.27)
  กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.19) (0.18) (0.06)
  จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 3,471.05 3,471.05 3,451.45
  จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ณ สิ้นปี (ล้านหุ้น) 3,471.05 3,471.05 3,471.03
  ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.10 0.10

อัตราส่วนทางการเงิน
2563
2562
2561
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) (5.14) 8.71 20.56
  อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) (38.73) (27.59) (6.43)
  อัตรากำไรสุทธิ (%) (39.09) (28.21) (7.71)
  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (39.32) (26.49) (7.18)
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (13.18) (10.84) (0.79)
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.26 1.26 1.18