ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 3 ปีที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม
2564
2563
2562
งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
  สินทรัพย์รวม 4,457.49 4,406.09 4,542.78
  หนี้สินรวม 3,059.73 3,053.43 2,531.09
  ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,397.76 1,352.66 2,011.69
งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)
  รายได้จากการขายและให้บริการ 2,167.72 1,644.65 2,150.39
  รายได้รวม 2,191.34 1,692.28 2,183.75
  กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน 71.10 (589.39) (560.02)
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) 45.22 (661.49) (616.19)
  กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.01 (0.19) (0.18)
  จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 3,471.05 3,471.05 3,471.05
  จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ณ สิ้นปี (ล้านหุ้น) 3,471.05 3,471.05 3,471.05
  ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.10 0.10

อัตราส่วนทางการเงิน
2564
2563
2562
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.38 (5.14) 8.71
  อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 2.19 (38.73) (27.59)
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.06 (39.09) (28.22)
  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 3.29 (39.32) (26.49)
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.02 (14.78) (11.96)
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.19 2.26 1.26

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา