ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 3 ปีที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม
2565
2564
2563
งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
  สินทรัพย์รวม 4,571.55 4,457.49 4,406.09
  หนี้สินรวม 3,089.10 3,059.73 3,053.43
  ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,482.45 1,397.76 1,352.66
งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)
  รายได้จากการขายและให้บริการ 2,080.54 2,167.72 1,644.65
  รายได้รวม 2,091.24 2,191.34 1,692.28
  กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน 175.12 71.10 (589.39)
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) 69.33 45.22 (661.49)
  กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.02 0.01 (0.19)
  จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 3,471.05 3,471.05 3,471.05
  จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ณ สิ้นปี (ล้านหุ้น) 3,471.05 3,471.05 3,471.05
  ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.10 0.10

อัตราส่วนทางการเงิน
2565
2564
2563
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 28.22 20.38 (5.14)
  อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 7.90 2.19 (38.73)
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.32 2.06 (39.09)
  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 4.81 3.29 (39.32)
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.54 1.02 (14.78)
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.08 2.19 2.26

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา