ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 3 ปีที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม
2566
2565
2564
งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
  สินทรัพย์รวม 4,216.85 4,571.55 4,571.55
  หนี้สินรวม 2,989.53 3,089.10 3,059.73
  ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,227.32 1,482.45 1,397.76
งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)
  รายได้จากการขายและให้บริการ 1,883.65 2,080.54 2,167.72
  รายได้รวม 1,895.38 2,091.24 2,191.34
  กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน 62.29 175.12 71.10
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) (255.14) 69.33 45.22
  กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.07) 0.02 0.01
  จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 3,471.05 3,471.05 3,471.05
  จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ณ สิ้นปี (ล้านหุ้น) 3,471.05 3,471.05 3,471.05
  ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.10 0.10

อัตราส่วนทางการเงิน
2566
2565
2564
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 29.24 28.22 20.38
  อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 2.68 7.90 2.19
  อัตรากำไรสุทธิ (%) (13.46) 3.32 2.06
  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (18.83) 4.81 3.29
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (5.81) 1.54 1.02
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.44 2.08 2.19

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา