แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวโยงกัน และยกเลิกการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้ขออนุมัติไว้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

2020_08_DisposalandCanceledConnectedTransactionsPV_TH