แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (ครั้งที่ 20 และการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

2019_23_NotificationExerciseWarrant_20_TH