Blog : investorrelations

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น)

2021_05_Invitation2021AGM_TH

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)งดจ่ายเงินปันผล และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

2021_03_Schedule2021E_AGM_OmissionDivedend_TH

แจ้งผลการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

2021_02_ResultProposed2021AGM Agenda_TH