ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อย ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ และผู้บริหารใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

(1) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย

(2) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

(3) ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกับกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

(4) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย หรือกิจการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(5) กรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือ ที่ปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรธุรกิจอื่นๆ การไปดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัทและบริษัทย่อย

2. การใช้ข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้

(1) ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือในการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

(2) ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองในการซื้อขายหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อผลประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย

(3) ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางการธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยไปแล้ว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา