ความรับผิดชอบต่อบริษัทและบริษัทย่อย และทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย

3. ความรับผิดชอบต่อบริษัทและบริษัทย่อย
และทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย

1. การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้ผู้บริหารใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารดังนี้

(1) จะต้องใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด

(2) จะต้องช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยเสื่อมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ

2. การจัดทำเอกสาร

(1) จะต้องจัดทำเอกสารต่างๆ ด้วยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

(2) ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัทและบริษัทย่อย

3. การใช้คอมพิวเตอร์

(1) คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหารไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

(2) ห้ามผู้บริหารเปิดเผยรหัสประจำตัว (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยแก่บุคคลอื่น

(3) ห้ามผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย หรือข้อมูลที่บริษัทและบริษัทย่อยซื้อมาโดยไม่ได้รับอนุญาต

(4) ห้ามผู้บริหารเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ลบทิ้ง หรือทำลายข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยโดยไม่ได้รับอนุญาต

(5) ห้ามผู้บริหารนำซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ด้วยเหตุผลใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้นๆ

(6) ห้ามผู้บริหารปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่บริษัทและบริษัทย่อยติดตั้งให้

(7) ห้ามผู้บริหารใช้อีเมลบริษัทและบริษัทย่อย ในการส่งต่อข้อความที่กล่าวร้าย ทำให้เสื่อมเสีย หรือข้อความที่หยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่น

(8) ผู้บริหารควรใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม

(9) ผู้บริหารควรใช้อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ที่บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้ อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร และโทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นหลัก

4. การให้และรับสินบน

(1) ห้ามมิให้ผู้บริหารเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา และผู้ที่บริษัทและบริษัทย่อยทำธุรกิจด้วย

(2) ห้ามมิให้ผู้บริหารเสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ

5. ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

(1) ผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้ที่บริษัทและบริษัทย่อยทำธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ

(2) ผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริษัทและบริษัทย่อยทำธุรกิจด้วย

6. การแสดงความคิดเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่การตลาด หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็นผู้มีอำนาจในการให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา