4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
และการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว ความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังนี้
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินของบริษัท

 1. ดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน การเปิดเผยงบการเงิน ต้องผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยรายงานประจำปี แบบ 56-1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญทางการเงินต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุนทราบถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละรอบระยะเวลาการดำเนินงาน
 2. เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินโดยพิจารณาถึง ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชี ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และข้อสังเกตผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล รวมถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท
 3. เปิดเผยข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน อันประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการสื่อสารให้พนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจในระยะยาว
 4. ดูแลกรรมการแต่ละรายให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนเองอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 5. สนับสนุนให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
 6. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรณีมีข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายที่มีผลต่อโครงสร้างการถือหุ้น ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น หรืออำนาจในการควบคุมบริหารกิจการ ให้พิจารณาว่าไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และมีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
 7. เปิดเผยข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 8. มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อข้อมูลทาง Email ของกรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัท สำหรับข้อมูลเรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น

การจัดการสถานะทางการเงินของบริษัท

 1. ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตาม ประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ หากมีเหตุการณ์หรือสัญญาณที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ ให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. ดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเจ้าหนี้ ทั้งนี้ การตัดสินใจใช้วิธีการใดๆ ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และให้รายงานสถานะการติดตามแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
 3. การเสนอความเห็นหรือรายการใดๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดูแลให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบต่อความต่อเนื่องของการดำเนินกิจการ สภาพคล่องหรือความสามารถในการชำระหนี้

ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

 1. บริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และประธานเจ้าหน้าที่การเงินทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 2. ดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทางและการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์อย่างชัดเจน กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา ดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และผลการดำเนินงานของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

ปี 2564 บริษัทมีกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอข้อมูลและผลประกอบการของบริษัท และทิศทางในอนาคตแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และสื่อมวลชน ดังนี้

: การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ รวม 4 ครั้ง
: การประชุมพูดคุยกับผู้จัดการกองทุน และผู้ลงทุนรายย่อยแบบ Group Meeting รวม 2 ครั้ง
: การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถึงการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์โควิด การประเมินแผนธุรกิจของปี 2564 และการวางแผนในอนาคตปี 2565 รวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของทีวีดิจิตอลในงานสัมมนาที่จัดขึ้นโดย กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย)

จดหมายข่าวที่นำเสนอทิศทางและฐานะทางการเงินของบริษัท

เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.mono.co.th

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-100-8100 ต่อ 7878 หรือ 7787

Email : ir@mono.co.th

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา