ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
pdf1
2. รายงานประจำปี 2558 พร้อมงบการเงินและรายงานผลข้อสอบบัญชีประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
pdf2
3. งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2558 อย่างย่อ pdf3
4. ประวัติผู้สอบบัญชี pdf4
5. ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ pdf5
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) pdf6
7. สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด pdf7
8. สารสนเทศการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ pdf7
9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น pdf7
10. ขข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น pdf7
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 pdf7
12. ขัข่าวประชาสัมพันธ์ “งดแจกของชำร่วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559” pdf7
13. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 pdf7
14. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งติดบาร์โค้คของผู้ถือหุ้น (ที่ได้รับ
ทางไปรษณีย์ – โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน)
15.
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
pdf8-1
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) pdf8-1
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) pdf8-1

 


การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น โดยส่งใบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2559 ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือแบบเสนอ
คำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้ทาง E-mail ที่ companysec@mono.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

เลขานุการบริษัท
บมจ. โมโน เทคโนโลยี ชั้น 16
เลขที่ 200 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล หมู่ 4
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ท่านสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดการให้สิทธิผู้ถือหุ้น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา