การทำงานที่โมโน

WE ARE MONO

การทำงานที่โมโน

ภายใต้อาณาจักรเทคโนโลยีแห่งความบันเทิงแห่งนี้ เกิดจากคนสายพันธุ์โมโน หรือ Mono Citizen ที่มีแนวคิดและไลฟ์สไตล์ทันสมัย เราเรียกว่า Mono DNA ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากผู้บริหารจนถึงพนักงาน ส่งผ่านทาง Content & Service ต่างๆ อันหลากหลายของ Mono Next ไปสู่ผู้บริโภค

เราเชื่อมั่นในความคิดสร้างสรรค์ของทุกคนในองค์กร เราเชื่อมั่นในคุณค่าของการทำงานเป็นทีม เราเชื่อมั่นในการเปิดโอกาสให้เรียนรู้จากการลงมือทำ

Family
เพราะเราเชื่อว่า “พนักงานเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุด” เราจึงสรรหาคนที่มีความสามารถ ทัศนคติตรงกันเข้ามาร่วมงาน เราดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน มีวัฒนธรรมการทำงานแบบอบอุ่น เป็นทีมภายใต้แนวคิด LIFE @ Mono Family

Mentor
เราใช้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) โดยให้พนักงานรุ่นพี่ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ วิธีการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรให้กับน้องใหม่ ผ่านกระบวนการ On the job Training เพื่อให้สามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

Certificate & Scholarship
โมโน เน็กซ์ เชื่อมั่นในคุณค่าของคนที่มีผลงานดี และมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เราจึงจัดสรรการดูงานในประเทศ ต่างประเทศ อบรมหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว รวมไปถึง การคัดเลือกชิงทุนการศึกษา ปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ภายใต้ชื่อ Mono

Training
เราส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถตามบทบาทหน้าที่และมาตรฐานการทำงานที่กำหนดจากการฝึกอบรม Training แยกตามบทบาท สาขาสายงาน เพื่อให้พนักงานพัฒนาตนเองและเติบโตไปยังตำแหน่งต่อไป รวมทั้งพนักงานสามารถเรียนรู้จากกรณีศึกษาภายในองค์กรผ่านระบบ KM พนักงานสามารถเป็นทั้ง Guru และเป็นทั้งผู้เรียนในหัวข้อต่างๆ ที่ครอบคลุมตั้งแต่วิชาการจนถึงทักษะใช้ชีวิต เช่น ภาษา บุคลิกภาพ ธุรกิจการตลาด การเจรจาต่อรอง การเก็บออม เป็นต้น

Competitive Salary
เรามีนโยบายการจ่ายค่าผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ไม่น้อยหน้ากว่าผลตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และส่งเสริม career path เพื่อให้พนักงานรู้การเติบโตของตนเอง และได้รับค่าตอบแทนตามการเติบโตในอนาคตพร้อมๆกับการเติบโตของบริษัท

Fringe Benefit & Welfare
เราใส่ใจดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้การใช้ชีวิตส่วนตัวของพนักงานรวมถึงครอบครัว สุขสบายด้วยเช่นกัน เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาลฟรี และค่าทันตกรรมฟรี การตรวจสุขภาพประจำปีฟรี เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

Fun Fit & Firm
เราให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน และส่งเสริมให้มี สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พนักงานสามารถเข้าร่วมชมรมต่างๆ อาทิ ชมรมดนตรี ชมรมวิ่ง ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตัน และยังจัดให้มี Sport Club

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา