นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

อายุ 69 ปี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555
และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 6 พฤศจิกายน 2562)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท/ ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960
 • Certified Internal Auditor (CIA), IIA-USA
 • Certified Professional Internal Auditor (CPIA) , IIAT-Thailand
 • Qualified Internal Auditor (QIA) , IIAT-Thailand
 • กรรมการอาชีพ (Chartered Directors)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Ethical Leadership Program (ELP) 22/2564 (Online)
  • Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 4/2560
  • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2558
  • Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557
  • Anti – Corruption : The Practice Guide (ACPG) 10/2557
  • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554
  • Role of the Nomination and Governance Committee รุ่น 1/2554
  • DCP Refresher Course รุ่น 2/2552
  • Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2552
  • Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551
  • Chartered Director Class รุ่น 3/2551
  • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่น 2/2551
  • Monitoring the Quality of Financial Report รุ่น 5/2550
  • Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 1/2550
  • Improving the Quality of Financial Report รุ่น 1/2549
  • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2547
  • Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2546
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว,
ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
และกรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีภาษีอากร
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชนหลายแห่ง และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 – 2562 อนุกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

พ.ย. 62 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
2560 – พ.ย. 62 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2555 – พ.ย. 62 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. โมโน เน็กซ์
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยวาโก้
2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป
2543 – 2559 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแท้นท์

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา