นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

อายุ 66 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960 ประเทศไทย
 • วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา
 • วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA)
  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • กรรมการอาชีพ (Chartered Directors)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรรุ่นที่ 1
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 4/2560
  • Ethical Leadership Program รุ่นที่ 2/2558
  • Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557
  • Anti – Corruption : The Practice Guide (ACPG) 10/2557
  • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554
  • Role of the Nomination and Governance Committee รุ่น 1/2554
  • DCP Refresher Course รุ่น 2/2552
  • Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2552
  • Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551
  • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่น 2/2551
  • Monitoring the Quality of Financial Report รุ่น 5/2550
  • Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 1/2550
  • Improving the Quality of Financial Report รุ่น 1/2549
  • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2547
  • Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2546
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO และ MONO-W1 : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน ที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ปัจจุบัน อนุกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปัจจุบัน วิทยากรพิเศษ /กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชนและสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2560 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยวาโก้
2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป
2543 – 2559 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแท้นท์

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ