เกี่ยวกับ โมโน

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 จากเดิมภายใต้ชื่อ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เริ่มทำธุรกิจทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับเอสเอ็มเอส โดยเป็น Content Provider สำหรับบริการเล่นเกม และโหวตรายการต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ และพัฒนามาเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสื่อและข้อมูลความบันเทิง “Media and Content Conglomerate” ชั้นนำของเมืองไทย โดยบริษัทได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี ในธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต ผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์บันเทิง อย่างธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจเพลง ธุรกิจสื่อวิทยุ ธุรกิจโชว์บิซ ต่อมาบริษัทได้เข้าสู่ธุรกิจทีวีดิจิตัล และกลายเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจทีวีดิจิตอลที่ประสบความสำเร็จด้านเรตติ้ง และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ปัจจุบันช่อง MONO29 อยู่ในอันดับที่ 3 ของช่องฟรีทีวีทั้งหมด ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด” และสร้างความแปลกใหม่ให้วงการด้วยการสนับสนุนธุรกิจสปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ซึ่งมีการจัดลีกและการถ่ายทอดสดการแข่งขันบาสเกตบอลในทุกระดับ

 

ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจคอนเทนต์ด้านภาพยนตร์ และซีรีส์ ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจภาพยนตร์ และธุรกิจบริการวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรับสมาชิก (Monomax) ทำให้ผู้บริหารวางเป้าหมายและทิศทางในอนาคตโดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในด้านบันเทิง ภาพยนตร์ และซีรีส์ เป็นธุรกิจหลัก ทั้งการสร้างทีมงานเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับค่ายภาพยนตร์ระดับโลก ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่ปี 2562 บริษัทได้มีการ Restructure องค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางหลักของธุรกิจที่แท้จริงขององค์กรในปัจจุบัน ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านบันเทิงภาพยนตร์และซีรีส์ทั้งไทยและต่างประเทศ และล่าสุดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

โมโน เน็กซ์ มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สื่อและข้อมูลความบันเทิงชั้นนำของเมืองไทย
ผ่านเทคโนโลยีและสื่อที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในโลกดิจิตอล

พันธกิจ

โมโน เน็กซ์ บริหารงานภายใต้ค่านิยมหลักขององค์กร ประกอบด้วย การทำงานเป็นทีม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุพันธกิจที่บริษัทมุ่งเน้น

สร้างสรรค์ สาระความบันเทิงที่สร้างคุณค่าและความสุขในทุกรูปแบบ

เสริมสร้าง เครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

แสวงหา โอกาสและช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

สนับสนุน บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

คณะกรรมการ

Mrs. Punnee Worawuthichongsathit

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

Mr. Preecha Leelasithorn

นายปรีชา ลีละศิธร

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Mr. Kriengsak Thiennukul

นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Mr. Charoen Sangvichaipat

นายเจริญ แสงวิชัยภัทร

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Mr. Navamin Prasopnet

นายนวมินทร์ ประสพเนตร

ผู้ช่วยประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร,
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

Mr. Patompong Sirachairat

นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

Miss Nedpanit Potarakul

นางสาว เนตรพนิต โพธารากุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ

Miss Benjawan Rakwong

นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน
และกรรมการบริหาร

Miss Pitirudee Sirisamphan

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่าย
กำกับดูแลและสื่อสารองค์กร

Mr. Teerasak Tharaworn

นายธีรศักดิ์ ธาราวร

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสาวทัศนีย์ ควรแถลง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

โครงสร้าง
กลุ่มธุรกิจและการลงทุน

โครงสร้างการจัดการของ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)