กลุ่มบริษัท โมโน

กลุ่มบริษัท โมโน เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สื่อและข้อมูลความบันเทิง หรือ “Media and Content Conglomerate” ชั้นนำของเมืองไทย มุ่งเน้นธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล และธุรกิจบริการด้านความบันเทิงแบบครบวงจร ที่ครอบคลุมการนำเสนอเนื้อหาประเภท ริช คอนเทนต์ (Rich Content) ซึ่งมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสำเร็จของธุรกิจทีวีดิจิตอล ในช่วงระยะเวลาเกือบ 5 ปี จากการนำเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภาพระดับโลก สดใหม่ และเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม ผลักดันให้ช่องเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำธุรกิจทีวีดิจิตอลของประเทศ และครองเรตติ้งในอันดับที่ 3 จากการจัดอันดับความนิยม หรือเรตติ้งของผู้ชม ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสะท้อนศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มั่นคงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

อีกทั้ง ความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี ทำให้กลุ่มบริษัท โมโน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิตอลทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยบริการที่หลากหลาย ผ่านสื่อบันเทิงต่างๆ ของบริษัท ที่มีอย่างครบวงจร ได้แก่ สื่อโมบายอินเทอร์เน็ต ( บริการข่าว เกม หรือแอพพลิเคชั่น MThai, Monomax, Seeme) สื่อทีวี ( MONO29, MONO PLUS ) สื่อสิ่งพิมพ์ ( นิตยสารในเครือ, MBookstore.com ) สื่อวิทยุ ( คลื่น Mono Fresh 91.5 FM ) พร้อมด้วยทีมงานคุณภาพด้านการผลิตผลงานเพลงจากค่าย Mono Music และการผลิตผลงานภาพยนตร์จากค่าย Mono Film และ T Moment รวมถึงการบริหารลิขสิทธิ์คอนเทนต์อย่างต่อเนื่องในหลายช่องทาง และการใช้ประโยชน์จากความนิยมของสื่อทีวีเป็นช่องทางด้านคอมเมิร์ซ ทำให้กลุ่มโมโน สามารถผนึกกำลัง และส่งเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัท โมโน มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สื่อและข้อมูลความบันเทิงชั้นนำของเมืองไทย
ผ่านเทคโนโลยีและสื่อที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในโลกดิจิตอล

พันธกิจ

กลุ่มบริษัท โมโน บริหารงานภายใต้ค่านิยมหลักขององค์กร ประกอบด้วย การทำงานเป็นทีม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุพันธกิจที่บริษัทมุ่งเน้น

สร้างสรรค์ สาระความบันเทิงที่สร้างคุณค่าและความสุขในทุกรูปแบบ

เสริมสร้าง เครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

แสวงหา โอกาสและช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

สนับสนุน บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

คณะกรรมการ

Mrs. Punnee Worawuthichongsathit

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

Mr. Preecha Leelasithorn

นายปรีชา ลีละศิธร

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Mr. Kriengsak Thiennukul

นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Mr. Charoen Sangvichaipat

นายเจริญ แสงวิชัยภัทร

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Mr. Navamin Prasopnet

นายนวมินทร์ ประสพเนตร

ผู้ช่วยประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร,
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

Mr. Patompong Sirachairat

นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Komsak Wattanasriroj

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

กรรมการ, กรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

Mr. Sang Do Lee

นายซัง โด ลี

กรรมการ

Mr. Siri Luengsawat

นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

กรรมการ

คณะผู้บริหาร

Mr. Veerayooth Bodharamik

นายวีรยุทธ โพธารามิก

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร
ความสัมพันธ์องค์กร

Miss Benjawan Rakwong

นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน
และกรรมการบริหาร

Miss Pitirudee Sirisamphan

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่าย
กำกับดูแลกิจการ และสื่อสารองค์กร

Mr. Teerasak Tharaworn

นายธีรศักดิ์ ธาราวร

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Miss Paweena Poonpattanasuk

นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้าง
กลุ่มธุรกิจและการลงทุน

โครงสร้างการจัดการของ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)