นายเจริญ แสงวิชัยภัทร

นายเจริญ แสงวิชัยภัทร

อายุ 48 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 3 กุมภาพันธ์ 2563)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 292/2020

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO : 0.0778%

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อมาเดอุส เปียโน

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ