นายเจริญ แสงวิชัยภัทร

นายเจริญ แสงวิชัยภัทร

อายุ 51 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 3 กุมภาพันธ์ 2563)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 292/2563

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%) MONO : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โมโน เน็กซ์
2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อมาเดอุส เปียโน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา