การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

(2) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

(3) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

(4) มิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

2. นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และได้กำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

(1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม

(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าว เกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้า เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า

(5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

(6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

(7) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันส่อถึงการกระทำที่เป็นการไม่สุจริตกับลูกค้า

3. นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัท ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านผลตอบแทน สวัสดิการ โอกาส การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากพนักงาน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย บริษัทยึดแนวต่อไปนี้เป็นหลักปฏิบัติ

(1) ให้ความสำคัญต่อการเคารพในสิทธิมนุษยชน พนักงานทั้งหมดและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จะได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรี และให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

(2) ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

(3) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน มีการจัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และคำนึงถึงสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน

(4) การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริต โดยอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมและผลการปฎิบัติงานของพนักงาน ซึ่งมีระบบการประเมินผลที่มีความชัดเจนและสามารถอธิบายได้

(5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

(6) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

(7) มีกระบวนการและช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำผิดภายในบริษัท ซึ่งพนักงานจะได้รับการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนเป็นความลับ และได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับสถานภาพการทำงาน

4. นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามพันธสัญญา การให้ข้อมูลและรายงานที่ถูกต้องเป็นจริง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงใดๆ หรือเกิดกรณีการผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

(2) บริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้

(3) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันส่อถึงการกระทำที่ไม่สุจริตกับเจ้าหนี้

(4) พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน

5. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงใดๆ ให้รีบแจ้งคู่ค้าทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

(2) ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา หรือจัดจ้างกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีกระบวนการและหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงสนับสนุนการทำธุรกิจกับคู่ค้าที่ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

(3) ไม่เรียกหรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันส่อถึงการกระทำที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า

(4) พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน

6. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

(3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

7. นโยบายและการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) ปฏิบัติ และควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหลักกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนดและกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทเปิดดำเนินธุรกิจ

(2) ไม่ให้ความร่วมมือ หรือสนับสนุน องค์กร หรือกิจกรรมใด ที่ก่อให้เกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

(3) หากพบการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆของบริษัทให้รายงานข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว เพื่อหาแนวทางแก้ไขมิให้มีการกระทำผิดกฎหมายต่อไป

8. นโยบายและการปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงส่งเสริมการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำเนินการเอง และร่วมมือกับชุมชนและภาครัฐ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ และปลูกฝังจิตสำนึกพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ดำรงอยู่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และส่งผลต่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทตลอดไป โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

(2) ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น

(3) ส่งเสริม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดดุลยภาพต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครอบคลุมการทำงานในทุกส่วนงาน เพื่อบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

(5) ส่งเสริม รักษา และธำรงไว้ซึ่งจารีตประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ โดยให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบาย และกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

(6) ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง ทำนุบำรุงศาสนา สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ สนับสนุนด้านการศึกษา การกีฬา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยต่างๆ รวมถึงการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

(7) เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และประชาชนทั่วไป ตระหนักและมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา