VDO Editor (นักศึกษาฝึกงาน)

VDO Editor (นักศึกษาฝึกงาน)

  • Anywhere

คุณสมบัติ:

  • นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3-4

หน้าที่รับผิดชอบ:

  • ตัดต่อคลิปเกมส์
  • ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมส์
  • ทำ Viral VDO
  • ชื่นชอบการเล่นเกมส์