3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรม (Ethic) และคุณธรรม บริษัทมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ต่อกลุ่มทั้งภายนอกและภายในบริษัท ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษัทอย่างยั่งยืน

หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทเน้นความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำ Press Release หรือการจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

ลูกค้า

บริษัทเน้นให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า และมุ่งพัฒนาบริการและสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า ควบคู่กับการรักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้า และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อแนะนำ

พนักงาน

บริษัทเน้นการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับสายอาชีพและอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการดูแลด้านสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน มีการปฐมนิเทศให้พนักงานทราบถึงคู่มือพนักงาน ซึ่งระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการทำงาน รวมถึงนโยบาย และจรรยาบรรณ ที่พนักงานพึงปฏิบัติ และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงได้รับมากกว่าที่กฎหมายกำหนด อาทิ การประกันสุขภาพ และประกันชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ข้อกำหนดและกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น การสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับประกาศ ข้อกำหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันต่างๆ การสัมมนาความรู้เกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

เจ้าหนี้

บริษัทถือปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ในการบริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้ การชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยตามกำหนด มีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ หากกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้หรือกรณีเกิดการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

คู่ค้า

บริษัทเน้นการปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาค และเหมาะสม ปฎิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเป็นธรรม พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า และมีการกำหนดขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ในนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง มีการคัดเลือกและเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทเน้นดําเนินธุรกิจภายใต้กติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือโจมตีคู่แข่งโดยใช้ข้อมูลที่บิดเบือน ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมมือทางการค้ากับคู่แข่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค หรือความร่วมมือในอันที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศให้ยั่งยืน

องค์กรกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่กำหนดโดยองค์กรที่กำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทั้งให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจ ในอันที่จะส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท มีการอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกแก่พนักงาน จัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสังคมที่ดี อนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ติดตาม วัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จของโครงการในระยะยาว รวมถึงบริษัทให้ความช่วยเหลือ บริจาคทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส เช่น บริจาคเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์สำนักงานให้แก่โรงเรียน วัด มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่น โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา