นายปรีชา ลีละศิธร

นายปรีชา ลีละศิธร

อายุ 60 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    • Director Accreditation Program (DAP) English Program รุ่น 101/2556
    • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 25/2552

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%) MONO : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2563 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2555 – 2563 กรรมการตรวจสอบ บมจ. โมโน เน็กซ์
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ. ซีแพนเนล

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เพิ่มพูนสินการเคหะ
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วอลล์ สตรีท วิลล่า
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นวมิตร  โฮลดิ้ง
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เรืองมานะกิจ
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยร่วมเจริญเคหะ (1988)
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุริวงศ์คอนโดมิเนียม
2555 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บจก. วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์
2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอ็ลไลแอนซ์
2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อันดามัน ลันตา พร็อพเพอร์ตี้
2527 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มานะกิจเจริญ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา