นายปรีชา ลีละศิธร

อายุ 55 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    • Director Accreditation Program (DAP) English Program รุ่น 101/2556
    • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 25/2552

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO และ MONO-W1 : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โมโน เทคโนโลยี

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีแพนเนล
2555 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บจก. วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์
2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอ็ลไลแอนซ์
2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อันดามัน ลันตา พร็อพเพอร์ตี้
2527 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มานะกิจเจริญ

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ