นายนวมินทร์ ประสพเนตร

นายนวมินทร์ ประสพเนตร

อายุ 49 ปี

ผู้ช่วยประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
    Bentley University, Massachusetts, USA
  • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
    • Director Certification Program (DCP) รุ่น 104/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO : 0.37%

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. วิลล่า คุณาลัย
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. โมโน เน็กซ์
2555 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานกรรมการ  และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
บมจ. โมโน เน็กซ์

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เน็กซ์
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาเวสโก้

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา