นายนวมินทร์ ประสพเนตร

นายนวมินทร์ ประสพเนตร

อายุ 51 ปี

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ Bentley University, Massachusetts, USA
  • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 53/2566
    • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
    • Director Certification Program (DCP) รุ่น 104/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%) MONO : 0.37%

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

มี.ค. 2567 – ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
มี.ค. 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2560 – 2566 ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
2555 – 2566 ผู้ช่วยประธานกรรมการ
2555 – 2564 ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
2555 – 2559 กรรมการบริหาร บมจ. โมโน เน็กซ์
2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. วิลล่า คุณาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เน็กซ์
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาเวสโก้

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา