ข้อมูลผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูลผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อย่อ MONO-W1
หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญ MONO
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย 4 พฤศจิกายน 2557
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1,500,002,627 หน่วย
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ 0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1.015 หุ้นสามัญ
ราคาใช้สิทธิ 2.464 บาท/หุ้น
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ ไม่เกิน 1,540,000,000 หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 17 ตุลาคม 2557
วันครบกำหนดอายุ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 17 ตุลาคม 2562
วันใช้สิทธิครั้งแรก 30 ธันวาคม 2557
เงื่อนไขการใช้สิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2557 ตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2557

วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมี อายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม 2562

ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิและสถานที่ติดต่อ บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการ
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2618-1140 , 1142 , 1143 และ 1147
โทรสาร : 0-2618-1120
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง                                แจ้งความจำนงระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทำการของตัวแทน
ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

 

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิ

แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งสุดท้าย (MONO-W1)
แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 20 (MONO-W1)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
(MONO-W1)
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MONO-W1)
หนังสือถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 เรื่องนำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบ
สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
(MONO-W1)

 

หมายเหตุ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 บริษัทปรับสิทธิของ MONO-W1 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหลักภาษีเงินได้ และเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา