การแจ้งเบาะแส

6.6 การแจ้งเบาะแส

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส

  1. พบเห็นการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน หรือ รับสินบนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือ หน่วยงานเอกชน
  2. พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติ ของบริษัทหรือ มีผลต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่า อาจเป็นช่องทางการทุจริต
  3. พบเห็นการกระทำที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
  4. พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

กรณีมีข้อสงสัย

พนักงานทุกคนสามารถขอคำแนะนำหรือขอคำชี้แจงข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือ การกระทำที่อาจถือเป็นการทุจริตหรือการคอร์รัปชั่น ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือหากไม่แน่ใจว่าการกระทำนั้นๆ เข้าข่ายการทุจริต หรือ ต้องการหารือก่อนการร้องเรียนได้ส่งอีเมล์มาที่ antifraud@mono.co.th

การรายงานการพบเห็นการทุจริต การให้สินบนหรือการคอร์รัปชั่น

กรณีพนักงานมีหลักฐานใดๆของผู้บริหารพนักงานหรือบุคคลใดซึ่งกระทำการในนามบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นหรือติดสินบนจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีหรือรายงานผ่าน “ช่องทางการรับเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต” บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างจริงจังและรักษาเป็นความลับ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงานหรือผู้รายงานด้วยเจตนาสุจริต

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรง หรือ ทางอ้อม  โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

1. โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

ก. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@mono.co.th

ข. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของเลขานุการบริษัท (คุณปิติฤดี  ศิริสัมพันธ์) ที่ companysec@mono.co.th หรือ antifraud@mono.co.th หรือ ส่งผ่านไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัทฯ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถ.ชัยพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ค. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อ “แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทุจริต”

2. บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า  คู่แข่งทางการค้า  เจ้าหนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น  ทางบริษัทฯ จะรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุด

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา