การประเมินความเสี่ยง

6.2 การประเมินความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชั่นที่บริษัทฯอาจจะประสบเมื่อดำเนินธุรกิจรวมถึงทบทวนมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้