การสืบสวนและการลงโทษ

6.8 การสืบสวนและการลงโทษ

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

  1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง ทั้งนี้ อาจมีการพิจารณาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง ตามแต่ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ
  2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายให้ตัวแทนระดับบริหารแจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้กับผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ร้องเรียนได้ทราบ
  3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทฯจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตตามที่ได้ถูกกล่าวหา
  4. หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริต จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฏหมาย

ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทและคำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถืออันเป็นสิ้นสุด

การฝ่าฝืนนโยบาย

  1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ฝ่าฝืนนโยบายนี้ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงเพิกเฉยต่อการกระทำผิดหรือรับทราบว่ามีการกระทำผิดแต่ไม่ดำเนินการ จัดการให้ถูกต้อง จะนำไปสู่การดำเนินการทางวินัยถึงการเลิกจ้าง ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
  2. ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ หรือ ตัวแทนที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจกับบริษัทฯ ที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามนโยบายฉบับนี้ อาจถูกบอกเลิกสัญญาได้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา