การควบคุมและการจัดเก็บรักษาข้อมูล

6.4 การควบคุมและการจัดเก็บรักษาข้อมูล

เป็นหน้าที่ของบริษัทฯที่จะปฎิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย และหลักการทางบัญชีและการรายงานทางการเงิน  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติและเป็นไปตามอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ และมีเอกสารประกอบครบถ้วน การทำธุรกรรมต่างๆ จะต้องอธิบายได้และถูกต้องชัดเจน

บริษัทฯ จะปฎิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านการทุจริต  อันครอบคลุมไปถึงเรื่องการตรวจสอบระหว่างกันด้านบัญชี  การจัดเก็บเอกสารหรือบันทึกทางการเงิน กระบวนการทางธุรกิจต่างๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบวิธีและรักษาการควบคุมภายในและการจัดเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้