จรรยาบรรณธุรกิจ

2. จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมุ่งพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางเสมอมา นอกจากนี้ บริษัทไม่เพียงแต่มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายด้วย

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในทุกประเทศที่มีการลงทุนของบริษัทจะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และส่วนรวม

5 สิงหาคม 2562 บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นสมัยที่ 2

 

เดือนมีนาคม 2562 บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) จัดงาน “โครงการขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” โดยเชิญกลุ่มคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ เข้าฟังนโยบายและเจตนารมย์ของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างแนวร่วมปฎิบัติไปยังกลุ่มคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจขององค์กรให้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจากคุณธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข มาเป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม สนาม GSB Stadium29 ถนนชัยพฤกษ์

 

คลิปองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 7 ปี แห่งการต่อสู้