จรรยาบรรณธุรกิจ

2. จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมุ่งพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางเสมอมา นอกจากนี้ บริษัทไม่เพียงแต่มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายด้วย บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในทุกประเทศที่มีการลงทุนของบริษัทจะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และส่วนรวม

30 มิถุนายน 2565 บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นสมัยที่ 3 โดยครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2568
ตุลาคม 2562 บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) “ประกาศนียบัตรต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต” ไตรมาส 2 ประจำปี 2562 ฐานะบริษัทผ่านการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา