คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง
1. ดร.คาล จามรมาน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
2. นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
3. นางสาวหทัยทิพย์ หมัดจุ้ย กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ด้านบริหารความเสี่ยง

  1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ประเมินความเสี่ยง และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ของบริษัททอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
  2. ส่งเสริมและผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
  3. ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ด้านพัฒนาความยั่งยืน

  1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน การพัฒนาความยั่งยืนขององค์ และจัดให้มีระบบการบริหารความยั่งยืนของบริษัททอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
  2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมถึงให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
  3. ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และให้คำปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
  4. ให้คำแนะนำในการจัดทำ หรือ ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนองค์กร เช่น นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา