คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายปรีชา ลีละศิธร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ก่อนจะมีการสรรหากรรมการตามวาระ
  2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน และมีการทบทวนทุกปี
  3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ