1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การได้รับส่วนแบ่งในกำไร/เงินปันผลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท การได้รับข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอถูกต้องชัดเจน รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญๆ ของบริษัท เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

  1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ประเด็นหรือวาระสำคัญ ที่มีผลต่อทิศทางของธุรกิจ หรือตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านการพิจารณาและ/หรืออนุมัติโดยผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
  2. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิและการพิจารณาวาระการประชุม ประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนน รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน ข้อมูลเอกสารที่ต้องแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทสำหรับการประชุม ขั้นตอนและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
  3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วันประชุมผู้ถือหุ้น

  1. บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบัน โดยให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ประชุมชัดเจน กรณีจัดการประชุมแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบ (Physical Meeting) จัดในสถานที่ที่เดินทางได้สะดวก บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง และจัดช่องทางการลงทะเบียนอย่างเพียงพอ จัดเตรียมอากรแสตมป์ และนำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ กรณีจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ให้พิจารณาใช้ระบบที่มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกำหนด และดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรณีจัดการประชุมแบบ Hybrid ให้ดำเนินการตาม 2 แบบข้างต้น
  2. คณะกรรมการบริษัทดูแลไม่ให้มีการกระทำใด ในการจำกัดโอกาสการเข้าประชุม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร ทั้งนี้ ไม่มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำหลักฐานแสดงตนเกินกว่าแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
  3. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ พร้อมทั้งชี้แจง วิธีการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจัดแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน รวมถึง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ หรืออาสาสมัครผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย
  4. ประธานกรรมการ ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ ดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส ระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานหลักได้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  5. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนในห้องประชุม และนำผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ แจ้งมติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย แต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และบันทึกในรายงานการประชุม

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

  1. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันทำการถัดจากวันประชุม
  2. จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วย รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนแต่ละวาระ บันทึกประเด็นคำถามคำตอบ ชื่อผู้ถามผู้ตอบ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา