ติดต่อ เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

ที่อยู่ : บริษัท โมโน เน็กซ์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2100 8100 ต่อ 0797
อีเมล : companysec@mono.co.th

แบบฟอร์มติดต่อ