นายพลพัฒน์ อัศวะประภา

นายพลพัฒน์ อัศวะประภา

อายุ 52 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 1 มิถุนายน 2566)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , Peter F. Drucker and Masatoshi Ito Graduate School of Management, Claremont Graduate University
  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรด้านการออกแบบแฟชั่น. School of Fashion, Parsons School of Design

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1MONO : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ อาซาว่า กรุ๊ป
ปัจจุบัน นายกสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์สังคมกรุงเทพ (Bangkok Fashion Society-BFS)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

มิ.ย. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โมโน เน็กซ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทำไปรวยไป
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โครุ่งเรือง
2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อาซาว่า
2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา