นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

อายุ 42 ปี

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 21 กุมภาพันธ์ 2560)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Young Executive) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบ, University of Technology, Sydney,Australia
  • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO : 0.19%

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

มิ.ย. 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
2562 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
2557 – พ.ค. 2566 กรรมการบริหาร
2557 – 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
2548 – 2558 ผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต
บมจ. โมโน เน็กซ์

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เน็กซ์

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา