นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

อายุ 38 ปี

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 21 กุมภาพันธ์ 2560)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Young Executive) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบ, University of Technology, Sydney,Australia
  • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO : 0.19%, MONO-W1 : 0.24%

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2557 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง / บมจ.โมโน เทคโนโลยี
2548 – 2558 ผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต / บมจ. โมโน เทคโนโลยี

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ