นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

อายุ 50 ปี

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
/ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 10 พฤศจิกายน 2564)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการจัดการระหว่างประเทศ
    Oxford Brookes University, UK

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO: : 0.05%

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

พ.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
2561 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน
2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2551 – 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน
บมจ. โมโน เน็กซ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2551 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน และสื่อสารองค์กร
บจก. กอซซิปสตาร์
2546 – 2551 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา