นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

อายุ 48 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน และกรรมการบริหาร
(วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 เมษายน 2551)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการจัดการระหว่างประเทศ
    Oxford Brookes University, UK

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO: : 0.05%

ประสบการณ์ทำงาน

2561 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน / บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2551 – 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน / บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2551 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน และสื่อสารองค์กร / บจก. กอซซิปสตาร์
2546 – 2551 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน / บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ