นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

อายุ 51 ปี

เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
(วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Anti – Corruption : The Practice Guide (ACPG) รุ่น 24/2558
  • หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 9/2555
  • หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่น 1/2555
  • หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 13/2552
  • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 28/2551
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Business Management for Internal Audit ปี 2557
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO : 0.06%

ประสบการณ์ทำงาน

2555 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการ / บมจ. โมโน เน็กซ์
2551 – 2555 เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / บมจ. โมโน เน็กซ์
2547 – 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล/ บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา