ดร. คาล จามรมาน

ดร. คาล จามรมาน

อายุ 62 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 15 มีนาคม 2566)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Mini MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 207/2566
    • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 51/2567

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%) MONO : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

2557 – 2564 อาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานี, บัณฑิตวิทยาลัย
2557 – 2559 อาจารย์ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด, บัณฑิตวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

มี.ค. 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โมโน เน็กซ์
2566 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
2566 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2555 – 2566 กรรมการ บจก. ทรี แมงโก้ บางแค
2560 – 2564 กรรมการ บจก. โชว์ ดีซี คอร์ป
2554 – 2557 กรรมการ บจก. ทรี แมงโก้ บางนา
2549 – 2552 ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย)
2533 – 2549 กรรมการ หจก. เค.เจ. เทคโนโลยี่ส์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา