ดร. คาล จามรมาน

ดร. คาล จามรมาน

อายุ 62 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 15 มีนาคม 2566)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Mini MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

2557 – 2564 อาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานี, บัณฑิตวิทยาลัย
2557 – 2559 อาจารย์ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด, บัณฑิตวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. โมโน เน็กซ์

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทรี แมงโก้ บางแค
2560 – 2564 กรรมการ บจก. โชว์ ดีซี คอร์ป
2554 – 2557 กรรมการ บจก. ทรี แมงโก้ บางนา
2549 – 2552 ผู้จัดการฝ่ายขาย
บจก. ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย)
2533 – 2549 กรรมการ หจก. เค.เจ. เทคโนโลยี่ส์

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา