ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯมีการควมคุมดูแลการทำรายการกับผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและปฎิบัติตามกฎข้อบังคับตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย