นโยบายการต่อต้านการทุจริต

6. นโยบายการต่อต้านการทุจริต

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” เพื่อ แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่า โมโน กรุ๊ป มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริต” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

อีกทั้ง มีการพิจารณาทบทวนนโยบาย โดยนำเอาคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ค. 2558) รวมถึงนำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับปรับปรุง 4.00 จัดทำขึ้นในปี 2563 โดยแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC : Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) ภายใต้การสนับสนุนของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD โดยได้มีการปรับปรุงอ้างอิงจากแบบประเมินตนเอง ฉบับ 2.1 เพื่อให้เหมาะสมกับภาคเอกชนไทยนำไปใช้ในการประเมินองค์กรเกี่ยวกับระบบต่อต้านการคอร์รัปชั่นมากขึ้น มาพิจารณาร่วมด้วย

คำนิยาม

การทุจริต หรือ คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้  ให้ คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใด หรือ สถานที่เพื่ออำนวยความสะดวก อาทิ สถานที่พัก สถานที่รับรอง แก่พรรคการเมือง  นักการเมืองหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมืองเพื่อสนับสนุนนโบบายการกระทำอันมิควรหรือการ กระทำใดที่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งส่งผลเสียต่อชุมชน ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม และประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หมายถึง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทและผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กล่าวคือ เป็นสถานการณ์หรือการกระทำที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ส่วนตนที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทด้วย โดยสถานการณ์นั้นอาจทำให้บุคคลนั้นขาดความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจได้อย่างโปร่งใส

การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) หมายถึง ค่าใช้จ่ายจํานวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะดําเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดําเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทําอันชอบด้วยหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคล    พึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้ หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อํานาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อํานาจ ทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการ จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ กิจการอื่นของรัฐ

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน หรือที่รวมเรียกว่าพนักงานของ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ โมโน กรุ๊ปทั้งหมด รวมถึงพนักงานประเภทมีกำหนดเวลาหรือชั่วคราว โดยการปฎิบัติตามนโยบายนี้ถือเป็นเงื่อนไขการจ้างงานของพนักงานทุกคน

บริษัทฯ หมายรวมถึงตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ตลอดจนบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือกระทำการในนามบริษัทฯ

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการการกระทำทุจริต การให้สินบนและการคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิง  ในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม  ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฎิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักจริยธรรม

บริษัทฯ  มีมาตรการในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. กรรมการ บริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน  พนักงาน โมโน กรุ๊ป ทุกระดับชั้น มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ

2. พนักงาน โมโน กรุ๊ป ทุกคนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับโมโน กรุ๊ป ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบทันที และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจ หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

3. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ โมโน กรุ๊ป ต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบที่ โมโน กรุ๊ป กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

4. บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ อันได้แก่ การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูลและกระบวนการอื่นๆ  รวมถึงมีระบบตรวจสอบภายในในทุกธุรกิจของบริษัทฯ  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลอื่น ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตนี้

5. บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ  ที่มีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน  มีการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในแต่ละรายการที่เหมาะสม

6. บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต คอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกำกับดูแล ให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณานโยบาย  และทบทวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการทุจริต ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   มีความรัดกุม เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ  และมีหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี และระบบบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่สำนักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำเสนอ รวมถึงรับเรื่องแจ้งเบาะแสและร้องเรียนกระทำการทุจริต ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง  ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา และกำหนดบทลงโทษกรณีดังกล่าว

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและปฎิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต จัดให้มีระบบการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ ผ่านการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบการควบคุมและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

4. สำนักตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย อำนาจดำเนินการ  ระเบียบปฏิบัติและข้อกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา