นโยบายการต่อต้านการทุจริต

6. นโยบายการต่อต้านการทุจริต

โมโน กรุ๊ป ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อ แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่า โมโน กรุ๊ป มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริต” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

คำนิยาม

การทุจริต หรือ คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้  ให้ คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใด หรือ สถานที่เพื่ออำนวยความสะดวก อาทิ สถานที่พัก สถานที่รับรอง แก่พรรคการเมือง  นักการเมืองหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมืองเพื่อสนับสนุนนโบบายการกระทำอันมิควรหรือการ กระทำใดที่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งส่งผลเสียต่อชุมชน ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม และประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน หรือที่รวมเรียกว่าพนักงานของ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ โมโน กรุ๊ปทั้งหมด รวมถึงพนักงานประเภทมีกำหนดเวลาหรือชั่วคราว โดยการปฎิบัติตามนโยบายนี้ถือเป็นเงื่อนไขการจ้างงานของพนักงานทุกคน

บริษัทฯ หมายรวมถึงตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ตลอดจนบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือกระทำการในนามบริษัทฯ

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการการกระทำทุจริต การให้สินบนและการคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิง  ในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม  ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฎิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักจริยธรรม

บริษัทฯ  มีมาตรการในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. กรรมการ บริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน  พนักงาน โมโน กรุ๊ป ทุกระดับชั้น มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ

2. พนักงาน โมโน กรุ๊ป ทุกคนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับโมโน กรุ๊ป ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบทันที และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจ หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

3. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ โมโน กรุ๊ป ต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบที่ โมโน กรุ๊ป กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

4. บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ อันได้แก่ การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูลและกระบวนการอื่นๆ  รวมถึงมีระบบตรวจสอบภายในในทุกธุรกิจของบริษัทฯ  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลอื่น ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตนี้

5. บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ  ที่มีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน  มีการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในแต่ละรายการที่เหมาะสม

6. บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต คอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกำกับดูแล ให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณานโยบาย  และทบทวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการทุจริต ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   มีความรัดกุม เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ  และมีหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี และระบบบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่สำนักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำเสนอ รวมถึงรับเรื่องแจ้งเบาะแสและร้องเรียนกระทำการทุจริต ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง  ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา และกำหนดบทลงโทษกรณีดังกล่าว

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและปฎิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต จัดให้มีระบบการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ ผ่านการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบการควบคุมและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

4. สำนักตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย อำนาจดำเนินการ  ระเบียบปฏิบัติและข้อกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ