TV Programming (1ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด

คุณสมบัติ:

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ/เอกสาร

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • จัดทำข้อมูลผังรายการ
 • บันทึกข้อมูลการใช้สิทธิออกอากาศรายการ และประสานงาน อัพเดตข้อมูลรายการในฐานข้อมูลกับทีมที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมข้อมูล Content ให้ทีมบริหารผังรายการพิจารณาเพื่อลงในผังรายการช่อง Mono Plus
 • ประสานงานและสื่อสารข้อมูลผังรายการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนงานของหน่วยงานที่ดูแลข้อมูล เรทติ้งในการอัพเดตข้อมูลใน Template เรทติ้งรายการ (รายสัปดาห์)
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น