Trainer(ดูแลนักกีฬา)(1ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติ:

  • เพศชายหรือหญิงอายุ 22 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ทางด้านเป็น Trainer

หน้าที่รับผิดชอบ:

  • ดูแลการออกกำลังกายของนักกีฬาของบริษัท ประจำที่ Stadium 29 ถนนราชพฤกษ์ ข้ามสะพานพระราม 4 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สวัสดิการ :

  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิตกลุ่ม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
  • โบนัสประจำปี
  • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น