System Analyst (1ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติ :

 • เพศชายและหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี  วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี/ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ความใฝ่รู้ และศึกษาข้อมูลด้านเทคนิคใหม่ๆ

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • เก็บรวบรวมความต้องการ (Requirement) ของผู้ใช้งาน
 • ออกแบบระบบตามความต้องการที่ได้รับจากผู้ใช้งาน
 • ติดตามงาน ประสานงานกับทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษา Solutions ใหม่ๆ และนำมาปรับใช้หรือต่อยอดให้กับกลุ่มธุรกิจนั้นๆ
 • ให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานในการปรับเปลี่ยนระบบให้เหมาะสมกับการทำงาน
 • จัดทำรายงานเพื่อสรุปความคืบหน้าของงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น