Senior Business Development officer

 • Anywhere

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง ประสบการณ์การทำงานในองค์กร 2-3 ปี
 • กระตือรือร้นในการเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ หรือได้รับโจทย์การทำงานใหม่ๆ
 • มีทักษะในการสื่อสาร
 • มนุษยสัมพันธ์ดี กับคนทั้งในและนอกองค์กร
 • มีความชำนางานเอกสารและตัวเลข
 • ทำpresentation ได้ดี (google slide, pptx)
 • อดทน เปิดยอมรับทั้งคำติ และไม่ยึดติดกับคำชม

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
 • วิเคราะห์ตลาด, คู่แข่งทางธุรกิจ Benchmarking เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการ/ทิศทางการดำเนินธุรกิจ
 • เพิ่มยอดขายของสินค้าที่ขายผ่าน e-Commerce Platform
 • สนับสนุนกิจกรรมต่าง ให้บริษัท เป็นที่รู้จักมากขึ้น

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น