Rewriter (3 ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, นิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านการผลิตข่าว / การทำข่าว 2 ปีขึ้นไป
 • หากมีทักษะภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • เรียบเรียงประเด็นและเนื้อหาข่าว คัดเลือกข่าว จากนักข่าวและแหล่งข่าวต่างๆ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาข่าว หรือสคริปท์ข่าว
 • ผลิตเนื้อหาข่าวเพื่อใช้ในการออกอากาศในรายการข่าว
 • ประสานงานเพื่อการผลิตกับโปรดิวเซอร์

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น