Reporter (1 ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาสื่อสารมวลชน, วิทยุและโทรทัศน์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านการทำข่าว อย่างน้อย 0-3 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • จัดเตรียมและวางแผน รวบรวมข้อมูลเพื่อทำประเด็นข่าว
 • ทำข่าวภาคสนาม สัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล
 • ผลิตเนื้อหาข่าว เขียนข่าว ทำสกู๊ปข่าว รายงานสดในรายการข่าวและออนไลน์
 • ประสานงานการผลิตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Rewriter, Producer, ทีมตัดต่อ ช่างภาพ

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น