Programmer (5 ตำแหน่ง)

Programmer (5 ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด

คุณสมบัติ :

 • เพศชายและหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • จบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 0-4 ปี ด้านการเขียนโปรแกรม
 • มีทักษะด้าน php, JavaScript, sql , css, html, node.js, command git Laravel

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบฐานข้อมูล และโครงสร้าง ในการพัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบข้อมูลและการทำงานของระบบ
 • รายงาน ผลการดำเนินงาน
 • ทดสอบการใช้งานระบบและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข

 

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น