Programmer (React) (2 ตำแหน่ง)

Programmer (React) (2 ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด

คุณสมบัติ :

 • เพศชายและหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • จบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี ด้านการการพัฒนาเว็บไซด์
 • มีทักษะด้าน React,PHP, JavaScript และ SQL

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • พัฒนาเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบ UX / UI เบื้องต้นได้ เพื่อแสดงผล Mobile site
 • ออกแบบฐานข้อมูลพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนที่จำเป็นในส่วนงานหลักที่สำคัญ
 • แก้ไขปัญหาของเว็บไซต์เบื้องต้น
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ

 

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น