PR Officer(1 ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติ:

 • เพศชายหรือหญิงอายุ 24 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาสื่อสารมวลชน, สาขานิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ 1 ปี ขึ้นไป

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • ดูแลงานประชาสัมพันธ์ขององค์กร คิดประเด็น/เขียนข่าว Online และ Offline
 • ร่วมวางแผนงาน ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ
 • ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ตามแผนโปรโมท (คิดประเด็น/เขียนข่าว/ส่งข่าว/หมายเชิญ/เดินสายโปรโมท/จัดเก็บข่าว/สรุปข่าว)
 • ดูแลภาพลักษณ์ขององค์กร, การโปรโมทของผู้บริหาร และศิลปินนักแสดงตามสื่อต่างๆ
 • ควบคุมงบประมาณประชาสัมพันธ์ ให้อยู่ในแผนงานที่วางไว้
 • สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนทุกแขนงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การประสานงานในการลงข่าวขององค์กรเป็นไปด้วยดี
 • ศึกษาหาช่องทางสื่อใหม่ๆในการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการโปรโมทของคอนเทนต์
 • จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งให้เผยแพร่ภายในองค์กร

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น