Online Marketing(1ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติ:

 • เพศชายหรือหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Online Marketing 3 ปี ขึ้นไป

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • คิด, วางแผน, สร้างสรรค์และพัฒานาสื่อ Content Online เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์
 • วางแผนร่วมกับทีมการตลาดในการโปรโมทภาพยนตร์
 • ดูแลเนื้อหาที่ได้มาจากทีมCreativeและทีมการตลาด เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายระหว่างที่ภาพยนตร์เข้าฉาย
 • จัดการซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ผ่านทางช่องทางออนไลน์

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น