Inventory Control Officer (1ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดทำเอกสาร
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง อย่างน้อย 1 ปี

 

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • ตรวจรับสินค้าในการสั่งซื้อ และจัดทำรายการรับสินค้าประจำวัน / ประจำเดือน
 • ดูแลการเบิกเครื่องใช้สำนักงาน Mono Group ตรวจนับและเช็คสินค้าขาดสต็อก
 • ดูแลจัดทำทะเบียนสินทรัพย์  ทำการติดรหัสสินทรัพย์ของบริษัท
 • ดูแลตรวจนับสินค้า  รวมทั้งจัดทำรายงานการเคลื่อนไหวสินค้า
 • บริหารจัดการงานด้าน Inventory

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น